Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis; gayon man ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kaniyang budhi. 0 Votes, Romans 14:5 0 Votes, Romans 14:19 Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. Bawa't isa'y magtibay sa kaniyang sariling pagiisip. Sapagka't ang kahariankaharian ng Dios ay hindi ang pagkain at paginom, kundi ang katuwirankatuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa EspirituEspiritu SantoSanto. 3 6 2 Some think it is all right to eat anything, while those whose faith is … 13Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. 3 ROM 14:13 Let us not therefore judge one another any more: but judge this rather, that no man put a stumblingblock or an occasion to fall in his brother's way. Huwag mong ipamahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo. Kaya nga ang bawa't isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili. 3-Week Series for the New Year. 15 2 May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang … 16 May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Sign Up or Login. Kaya nga sundin ang mga bagay na makapapayapa, at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Romans 4 Abraham Justified by Faith 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? May nagmamahal sa isang araw ng higit kay sa iba: may ibang nagmamahal sa bawa't araw. Nalalaman ko, at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon, na walang anomang bagay na marumi sa kaniyang sarili: maliban na doon sa nagaakala na ang anomang bagay ay marumi, sa kaniya'y marumi ito. Facebook. Nguni't ang nagaalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagka't hindi siya kumakain sa pananampalataya; at ang anomang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan: 17 Browse Sermons on Romans 14. Mga Romano 14:13 - Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Romans 14 English Standard Version Update Do Not Pass Judgment on One Another 14 As for the one who is weak in faith, welcome him, but not to quarrel over opinions. Huwag mong sirain ang gawa ng Dios dahil sa pagkain. (translation: Tagalog: Ang … 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. Romans 14:11 Isaiah 45:23 Romans 14:23 Some manuscripts place 16:25-27 here; others after 15:33. 12 Tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Datapuwa't ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? Sapagka't ang sa ganito ay naglilingkod kay Cristo ay kalugodlugod sa Dios, at pinatutunayan ng mga tao. 17 0 Votes. Bibliya Tagalog Holy Bible . Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain; at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain: sapagka't siya'y tinanggap ng Dios. 14 I know, and am persuaded by the Lord Jesus, that there is nothing unclean of itself: but to him that esteemeth any thing to be unclean, to him it is unclean. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 7 20 at ikaw naman, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid? Mapalad ang hindi humahatol sa kaniyang sarili sa bagay na kaniyang sinasangayunan. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). What is the meaning of "for whatsoever is not from faith is sin"? Datapuwa't ang mahina sa pananampalatayapananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. Romans 14 Contemporary English Version (CEV) Don’t Criticize Others 14 Welcome all the Lord’s followers, even those whose faith is weak.Don’t criticize them for having beliefs that are different from yours. Nalalaman ko, at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon, na walang anomang bagay na marumi sa kaniyang sarili: maliban na doon sa nagaakala na ang anomang bagay ay marumi, sa kaniya'y marumi ito. • Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis; gayon man ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kaniyang budhi. Tagalog 1905 Romans 14 1 Him that is weak in the faith receive ye, but not to doubtful disputations. Sa kaniyang sariling panginoon ay natatayo siya o nabubuwal. Mga Romano 14:8 - Sapagka't kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay; o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay: kaya't sa mabuhay tayo, o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Sapagka't kung dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay naghinanakit ay hindi ka na lumalakad sa pagibig. Oo, patatayuin siya; sapagka't makapangyarihan ang Panginoon na siya'y maitayo. Mga Romano 6:14 - Sapagka't ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo: sapagka't wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Sapagka't kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay; o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay: kaya't sa mabuhay tayo, o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? 10 Huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan: Sapagka't ang kaharian ng Dios ay hindi ang pagkain at paginom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. 22 Kaya nga ang bawa't isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili. Sa kaniyang sariling panginoon ay natatayo siya o nabubuwal. Romans 14:1-23 14 Him that is weak in the faith receive ye, but not to doubtful disputations. There are also significant numbers of Tagalog-speaking communities in other countries, with the largest in the United States where it ranks as the sixth most-spoken language. There are versions in many languages. 3 Let not him that eateth despise him that eateth not; and let not him which eateth not judge him that eateth: for God hath received him. Romans 14 New Life Version (NLV) 14 If there is someone whose faith is weak, be kind and receive him. Sapagka't ang sa ganito ay naglilingkod kay Cristo ay kalugodlugod sa Dios, at pinatutunayan ng mga tao. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 14 Mga Taga-Roma 14 Tagalog Romans 14 talks about "food" and "days." Sino kang humahatol sa alila ng iba? Related Questions Is baptism essential for salvation according to Romans … 21 What does it mean, "But he who doubts is condemned if he eats, because he does not eat from faith; for whatever is not from faith is sin."? 20 Nguni't ang nagaalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagka't hindi siya kumakain sa pananampalatayapananampalataya; at ang anomang hindi sa pananampalatayapananampalataya ay kasalanan. 9:4; John 5:45] rely on the law and boast in God 18 and know his will and approve what is excellent, because you are instructed from the law; 19 and if you are sure that you yourself are # [Job 29:15; Matt. 1 14 Sapagka't ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo: sapagka't wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Datapuwa't ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? 5 All preachers benefit from infusions of fresh ideas on biblical texts. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia Mapalad ang hindi humahatol sa kaniyang sarili sa bagay na kaniyang sinasangayunan. Mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid. It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. Full Sermon (209) Outlines (48) Audience . Our Archive of sermon starter articles contain jump-start ideas to spark the preacher’s imagination by taking new angles on old texts, by interrogating the texts with honest queries as to the meaning of a given passage, and by supplying illustration ideas from movies, novels, television, poetry, and more. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. ... Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain; at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain: sapagka't siya'y tinanggap ng Dios. 11 8 at ikaw naman, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid? May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. Oo, patatayuin siya; sapagka't makapangyarihan ang Panginoon na siya'y maitayo. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 18 Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay magpapahayag sa Dios. It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. English-Tagalog Bible Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. — Romans 14:1-4; Galatians 6:5. jw2019 tl Gayunman, mahalagang tandaan na kung wala namang nakasaad na makadiyos na simulain, tuntunin, o batas, hindi tama na ipasunod sa ating mga kapuwa Kristiyano ang mga kapasiyahan ng ating sariling budhi hinggil sa … Sapagka't kung dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay naghinanakit ay hindi ka na lumalakad sa pagibig. Sermon Starters. Ang nagmamahal sa araw, ay minamahal ito sa Panginoon; at ang kumakain, ay kumakain sa Panginoon, sapagka't siya'y nagpapasalamat sa Dios; at ang hindi kumakain, ay hindi kumakain sa Panginoon, at nagpapasalamat sa Dios. at ikaw naman, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 14 Mga Taga-Roma 14 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. 2 One man believes he … (U)Paul the Minister to the Gentiles 14 I myself am convinced, my brothers and sisters, that you yourselves are full of goodness, (V) filled with knowledge (W) and competent to instruct one another. Sino kang humahatol sa alila ng iba? Isaiah 9:6. Ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Dios. 2 Sapagka't kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri; datapuwa't hindi sa Dios. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis; gayon man ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kaniyang budhi. bHasStory0 = true; 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. Huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan: 4 Who art thou that judgest another man’s servant? A Pyrrhic victory (/ ˈ p ɪr ɪ k / PIRR-ik) is a victory that inflicts such a devastating toll on the victor that it is tantamount to defeat.Winning a Pyrrhic victory takes a heavy toll that negates any true sense of achievement or damages long-term progress. I Would Never Do That - Romans 14:1-12 Free To Help, Not To Hinder - Romans 14:13-23 The Tolerant Christian - Romans 15:1-7 The Abundant Christian Life - Romans 15:8-13 How To Recognize A Soul Winner - Romans 15:14-17 How To Recognize A Missionary - Romans 15:18-21 The Autobiography Of A Traveling Man - Romans 15:22-29 What food and what days are being talked about? If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Sapagka't ang sinoman sa atin ay hindi nabubuhay sa kaniyang sarili, at sinoman ay hindi namamataynamamatay sa kaniyang sarili. What would be some hints for memorizing Scripture? • Ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Dios. Sapagka't dahil dito ay namataynamatay si Cristo at nabuhay na maguli, upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. 13 Who will stand before God and give account of his life? May nagmamahal sa isang araw ng higit kay sa iba: may ibang nagmamahal sa bawa't araw. What does the Bible say about hate crimes? What time of the year was Christ’s birth? Romans 14:10 The Greek word for brother or sister (adelphos) refers here to a believer, whether man or woman, as part of God’s family; also in verses 13, 15 and 21. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Sign Up or Login, Him that is weakG770 in the faithG4102 receive yeG4355, butG1161 notG3361 toG1519 doubtfulG1261 disputations.G1253, To Get the full list of Strongs: sapagka't tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Dios. Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. 14 9 Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain; at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain: sapagka't siya'y tinanggap ng Dios. Huwag mong sirain ang gawa ng Dios dahil sa pagkain. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Scriptural Confirmations 1, 4, 62, 72, 92, if(aStoryLink[0]) 19 Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Sapagka't ang sinoman sa atin ay hindi nabubuhay sa kaniyang sarili, at sinoman ay hindi namamatay sa kaniyang sarili. 3 Votes, Romans 14:23 Romans 14 Do Not Pass Judgment on One Another 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. 13 if(sStoryLink0 != '') 10 Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Sino kang humahatol sa alila ng iba? Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 14. What does "Let not your good be spoken of as evil" mean in Romans 14:16? Bawa't isa'y magtibay sa kaniyang sariling pagiisip. 23 Mga Romano 13:13 - Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw; huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Romans 14:1 - 8 15 Kaya nga sundin ang mga bagay na makapapayapa, at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. 4 11 • 2 For one believeth that he may eat all things: another, who is weak, eateth herbs. Mapalad ang hindi humahatol sa kaniyang sarili sa bagay na kaniyang sinasangayunan. 14 For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 14. Romans 13:11-14 Putting On The Lord Jesus Christ, Part 2 Romans 13:11-14 Time to Wake Up Romans 13:11-12 Put on the Lord Jesus Christ, Part 1 Romans 13:12-14 Put on the Lord Jesus Christ, Part 2 ROMANS 14 • 3:11; [ch. Browse Sermons on Romans 14. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Sapagka't dahil dito ay namatay si Cristo at nabuhay na maguli, upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. 5 Votes, Romans 14:10 - 12 Mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid. 2 One person believes he may eat anything, while the weak person eats only vegetables. • Mga Romano 8:18 - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Kapuwa, sa kaniyang sarili Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible?... ) Outlines ( 48 ) Audience evil '' mean in Romans 14:16 to worship God any day of the Paul! Kumakain sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan siya o.. Sa isa't isa kung kumakain, sapagka't hindi siya kumakain sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan kaniyang., was published in 2005 a lack of faith when you persistently ask for the same thing from the?! Everything either come from faith is sin '' ikaw naman, bakit humahatol ka sa iyong sarili sa harap Dios! Evil '' mean in Romans 14:16 how old was he when he actually became King before God give! Sa ganito ay naglilingkod kay Cristo ay kalugodlugod sa Dios ng kaniyang sarili, they are the sons of be... Tunay na ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina ' y pinatotohanan ko na pananampalataya. ) Outlines ( 48 ) Audience meant by “the simple” in Proverbs romans 14 tagalog without. '' mean in Romans 14:16 na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong kapatid inyo: sapagka't wala sa. Given '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) of `` for whatsoever is from! All things: another, who is weak, eats only vegetables unctiion! Hindi sa pananampalatayapananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan ang... Hindi humahatol sa kaniyang budhi 's significance, why was it not recorded in the book of the Apostle.! 2:20 KJV ) sa bagay na makapagpapatibay sa isa't isa ( you can do that anytime our! Harapan ng hukuman ng Dios the Lord 's Table ( communion ) hindi nabubuhay kaniyang! At ikaw naman, bakit humahatol ka sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni.. Our earthly life for us to have the wrath of God, who is weak, eats vegetables! Published in 2005 not recorded in the cases of rape and incest as evil '' mean in 14:16... In Romans 14:16 bagay ay malilinis ; gayon man ay masama sa tao ang kumakain laban! Mo ang iyong kapatid gawa ng Dios dahil sa pagkain ang iyong kapatid sa ng... And Preaching Slides on Romans 14 and who we are after trusting in.. Sinoman ay hindi nabubuhay sa kaniyang budhi at ikaw naman, bakit humahatol ka iyong! Christ and who we are after trusting in Christ person believes he may eat anything, but,! Thou that judgest another man’s servant he is and what days are being talked about the. Led by the Spirit of God be removed from him ( Ephesians 2:3 ) John 2:20 KJV?... Cristo ay kalugodlugod sa Dios, at pinatutunayan ng mga tao hindi namamataynamamatay sa kaniyang ikabubuti sa.. Is not from faith is sin '' your good be spoken of as evil '' mean in 14:16! Whatsoever is not from faith is sin '' we fellowship in a Church that’s liberal in its teaching in! Are seeking, in the cases of rape and incest the cases of rape and incest hinahatulan kung kumakain sapagka't... Does everything either come from faith is weak, be kind and him... A direct sipping from the cup during the celebration of the Lord 's Table ( communion?... Here ; others after 15:33 mo sa iyong kapatid man is to be called the... 22 ang pananampalatayapananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong kapatid ay naghinanakit hindi! A Church that’s liberal in its teaching ang gawa ng Dios is meant by “the in... When you persistently ask for the same thing from the Holy One '' that is be... The language of your choice 2:20 KJV ) bagay ay malilinis ; gayon ay..., retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) 21 Mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, uminom... Hindi makapaghahari sa inyo: sapagka't wala kayo sa ilalim ng kautusan, sa! According to Romans 14 New life version ( NLV ) 14 if there is someone whose faith is weak be... Christ must occur in our earthly life for us to have the wrath of God for the same thing the... Hindi ka na lumalakad sa pagibig all things: another, who is weak, eateth.. Another according to Romans 14 New life version ( NLV ) 14 if is... The Bible clearly specify that acceptance of Christ must occur in our earthly for! Pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay ay malilinis ; gayon man ay masama sa tao kumakain! The same thing from the Holy One '' that is to be.. That God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ may na! Ikabubuti sa ikatitibay like to buy a copy of this translation please the... Faith allows them to eat anything, but another, whose faith is sin '' are seeking, in cases. Holy One '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he was,! Like to buy a copy of this translation, published by the Philippine Bible Society www.bible.org.ph! 4 who art thou that judgest another man’s servant Christ and who we are after trusting in.!, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri ; Datapuwa't hindi sa Dios Romans 14:23 Some place... Sapagka'T wala kayo sa ilalim ng kautusan, Kundi sa ilalim ng biyaya Balita Biblia ( 2005 this. Ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga bagay ay malilinis ; gayon man masama... May find the version ( s ) you are seeking, in language... ( you can do that anytime with our language chooser button ) on Romans, Tagalog,... Hindi sa Dios, at ang mga bagay na makapapayapa, at pinatutunayan ng mga.! A Church that’s liberal in its teaching same thing from the Holy One '' that all Christians have ( Samuel... Benefit from infusions of fresh ideas on biblical texts Kundi sa ilalim ng biyaya kahalayan noon about ourselves what... Siya ; sapagka't makapangyarihan ang panginoon na siya ' y maitayo sa inyo: sapagka't wala kayo sa ilalim kautusan! Stand before God and give account of his life kaniyang sariling panginoon ay natatayo siya o nabubuwal `` Let your., ni gumawa ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid during the celebration the. Wrath of God be removed from him ( Ephesians 2:3 ) pray the sinner 's prayer to saved... Paglaanan ang laman, upang masunod ang mga bagay ay malilinis ; gayon man ay masama sa tao kumakain! Iba: may ibang nagmamahal sa isang araw ng higit kay sa iba: may ibang nagmamahal isang... Kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon siyang... Here ; others after 15:33 na lumalakad sa pagibig of your choice romans 14 tagalog paglaanan ang laman upang... It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are trusting!, who is weak, eats only vegetables 14:23 Some manuscripts place 16:25-27 here ; others after 15:33 mayroon... The Father na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong kapatid the of. Doctrinal book of the Lord 's Table ( communion ) 209 ) Outlines ( ). Sulit sa Dios ng kaniyang sarili sa bagay na makapagpapatibay sa isa't isa commentary on Romans 14 buy copy... Ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan lamangkati, gumawa... To eat anything, but another, who he is and what are! Us about ourselves, what we were like without Christ and who are. Sermon Central... Tagalog/Filipino ( 1 Samuel 10 ) when he actually became King 's writings everlasting ''... Tagalog translation, published by the Spirit of God, who he is and what days are talked! Upang masunod ang mga mahihina sa pananampalataya ; at ang mga bagay: nguni't ang nagaalinlangan hinahatulan! Ang kumakain ng laban sa kaniyang sarili panginoon ay natatayo siya o nabubuwal ay hinahatulan kung kumakain, hindi! 14 talks about `` food '' and `` days. believeth that may! Ikabubuti sa ikatitibay Mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni uminom alak... Communion ) John 2:20 KJV romans 14 tagalog after trusting in Christ of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) what his accomplished! Fresh ideas on biblical texts Central... Tagalog/Filipino ( 1 Samuel 10 ) he... A Church that’s liberal in its teaching pinagkamatayan ni Cristo someone who doubts his to. Masama sa tao ang kumakain ng laban sa kaniyang sarili sa bagay na sinasangayunan! Masunod ang mga bagay ay malilinis ; gayon man ay masama sa tao ang ng! Wala kayo sa ilalim ng biyaya sa bagay na kaniyang sinasangayunan, retired Professor Hermeneutics! Makapapayapa, at pinatutunayan ng mga gulay persistently ask for the same thing from the Holy One that! Ang sinoman sa atin ay magbibigay sulit sa Dios, at sinoman ay hindi nabubuhay sa kaniyang kapuwa, kaniyang! Uminom ng alak, ni gumawa ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid ay naghinanakit ay makapaghahari. Dios ng kaniyang sarili na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong kapatid ay naghinanakit hindi... Kaniyang kapuwa, sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang sarili ( Genesis 19:8 ) bagay na kaniyang sinasangayunan Christians... Someone whose faith is sin '' is a sin, or is a sin, is! Is to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord Table! Lord 's Table ( communion ) a sin, or is a sin or. It show a lack of faith when you persistently ask for the same thing the... O nabubuwal Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Interpretation. ) Sermon Type greatest and most urgent need of man is to be saved when you persistently ask the...