ஏசாயா 40:6 in English pinnum Kooppittuch Sollentu Oru Saththam Unndaayittu; Ennaththaik Kooppittuch Solvaenenten. Israel's Incomparable God. துன்மார்க்கர் புல்லைப்போலே தழைத்து, அக்கிரமக்காரர் யாவரும் செழிக்கும்போது, அது அவர்கள் என்றென்றைக்கும் அழிந்துபோவதற்கே ஏதுவாகும். அது மிகுதியாய்ச் செழித்து பூரித்து ஆனந்தக்களிப்புடன் பாடும்; லீபனோனின் மகிமையையும் கர்மேல் சாரோன் என்பவைகளின் அலங்காரமும் அதற்கு அளிக்கப்படும்; அவர்கள் கர்த்தருடைய மகிமையையும், நமது தேவனுடைய மகத்துவத்தையும் காண்பார்கள். Cross Reference. Comfort for God's People - Comfort, comfort my people, says your God. Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". Home » Tamil Bible » Isaiah » Isaiah 40 » Isaiah 40:5 in Tamil. Isaiah 40:10 in all English translations. Isaiah 62:11. Please don't make money of this application. Isaiah 40:10 . / Jerusalem, bringer of good news; Isaiah 40:13 Or mind எல்லா ஜாதிகளின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் கர்த்தர் தம்முடைய பரிசுத்த புயத்தை வெளிப்படுத்துவார்; பூமியின் எல்லைகளில் உள்ளவர்களெல்லாரும் நமது தேவனுடைய இரட்சிப்பைக் காண்பார்கள். Call out with a loud voice, Zion; announce the good news! சீயோனில் வாசமாயிருக்கிறவளே, நீ சத்தமிட்டுக் கெம்பீரி; இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் உன் நடுவில் பெரியவராயிருக்கிறார். தேசம் அழிந்து, ஒருவனும் கடந்துபோகாதபடி அது பாழாக்கப்படுகிற முகாந்தரமென்னவென்று கர்த்தருடைய வாய் தன்னுடனே சொல்லுகிறதைக்கேட்டு அறிவிக்கத்தக்கவன் யார்? All flesh is grass, and all the glory of it is as the flower of the field. Isaiah 40:10 King James Version (KJV) 10 Behold, the Lord God will come with strong hand, and his arm shall rule for him: behold, his reward is with him, and his work before him. ஒருவரையொருவர் நோக்கி: சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பூமியனைத்தும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது என்று கூப்பிட்டுச் சொன்னார்கள். Speak out and do not be afraid. 3 # Cited Matt. Isa:40:2: Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned: for she hath received of the LORD’s hand double for all her sins. How to Safely Fell or Cut Down a Tree Using a Chainsaw | Husqvarna - Duration: 45:55. எழும்பிப் பிரகாசி; உன் ஒளிவந்தது, கர்த்தருடைய மகிமை உன்மேல் உதித்தது. And revealed hath been the honour of Jehovah, And seen `it’ have all flesh together, For the mouth of Jehovah hath spoken. 24:31; Rev. 0:13. அவர்களை வெள்ளம்போல் வாரிக்கொண்டுபோகிறீர்; நித்திரைக்கு ஒத்திருக்கிறார்கள்; காலையிலே முளைக்கிற புல்லுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள். And the glory of Jehovah shall be revealed, and all flesh shall see [it] together: for the mouth of Jehovah hath spoken. Please click a verse to start collecting. Isaiah 40:3 Or A voice of one calling in the wilderness: / “Prepare the way for the Lord; Isaiah 40:3 Hebrew; Septuagint make straight the paths of our God; Isaiah 40:9 Or Zion, bringer of good news, / go up on a high mountain. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Isaiah 40:10 in all English translations. Isa:40:3: The voice … Retail: $29.99. என் நாட்கள் சாய்ந்துபோகிற நிழலைப்போலிருக்கிறது; புல்லைப்போல் உலர்ந்துபோகிறேன். NIV, Beautiful Word Bible Journal, Romans, Comfort Print. And I said, What is my cry to be? கடைசிநாட்களில் நான் மாம்சமான யாவர்மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன், அப்பொழுது உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்க்கதரிசனஞ்சொல்லுவார்கள்; உங்கள் வாலிபர் தரிசனங்களை அடைவார்கள்; உங்கள் மூப்பர் சொப்பனங்களைக் காண்பார்கள்; நாமெல்லாரும் திறந்த முகமாய்க் கர்த்தருடைய மகிமையைக் கண்ணாடியிலே காண்கிறதுபோலக் கண்டு, ஆவியாயிருக்கிற கர்த்தரால் அந்தச் சாயலாகத்தானே மகிமையின்மேல் மகிமையடைந்து மறுரூபப்படுகிறோம். ஏசாயா 40:5கர்த்தரின் மகிமை வெளியரங்கமாகும் மாம்சமான யாவும் அதை ஏகமாய்க் காணும், கர்த்தரின் வாக்கு அதை உரைத்தது என்றும் வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று. See, the Sovereign LORD comes with power, and he rules with a mighty arm. இதை உணரத்தக்க ஞானமுள்ளவன் யார்? இவர் அவருடைய மகிமையின் பிரகாசமும், அவருடைய தன்மையின் சொரூபமுமாயிருந்து, சர்வத்தையும் தம்முடைய வல்லமையுள்ள வசனத்தினாலே தாங்குகிறவராய், தம்மாலேதாமே நம்முடைய பாவங்களை நீக்கும் சுத்திகரிப்பை உண்டுபண்ணி, உன்னதத்திலுள்ள மகத்துவமானவருடைய வலதுபாரிசத்திலே உட்கார்ந்தார். அவன் யோர்தான் நதிக்கு அருகான தேசமெங்கும் போய், பாவமன்னிப்புக்கென்று மனந்திரும்புதலுக்கேற்ற ஞானஸ்நானத்தைக் குறித்துப் Ecclesiastesத்தான். And, behold, I come quickly; and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 40 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 40 In Tamil With English Reference Home » Tamil Bible » Isaiah » Isaiah 40 » Isaiah 40:6 in Tamil. Isaiah 41:10 in Other Translations King James Version (KJV) Fear thou not; … Continue reading "Isaiah 41:10 in Tamil" Isaiah 40:10 in all English translations. double for all her sins. 2 Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned: for she hath received of the LORD' hand double for all her sins. Isaiah அவருடைய மகிமையைக்கண்டு, அவரைக் குறித்துப் பேசுகிறபோது இவைகளைச் சொன்னான். உம்முடைய இரட்சணியத்தை என் கண்கள் கண்டது என்றான். To encourage learning, we would like to encourage the parents to send us … 10 Behold, the Lord GOD will come with strong hand, and his arm shall rule for him: behold, his reward is with him, and his work before him. And he said, … Continue reading "Isaiah 40:6 in Tamil" மகிமையும் கனமும் அவர் சமுகத்தில் இருக்கிறது, வல்லமையும் மகத்துவமும் அவர் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலுள்ளது. "The Lord's arm", Right Hand etc., all are speaking of the Lord Jesus Christ. ஏசாயா 40:6பின்னும் கூப்பிட்டுச் சொல்லென்று ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று; என்னத்தைக் கூப்பிட்டுச் சொல்வேனென்றேன். Tell the towns of Judah that their God is coming! A voice saith, Cry. மாம்சமான சகலமான பேர்களே, கர்த்தருக்கு முன்பாக மெளனமாயிருங்கள்; அவர் தமது பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் என்று சொல் என்றார். கர்த்தராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என்மேல் இருக்கிறார்; சிறுமைப்பட்டவர்களுக்குச் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கக் கர்த்தர் என்னை அபிஷேகம்பண்ணினார்; இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்குக் காயங்கட்டுதலையும், சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும், கட்டுண்டவர்களுக்குக் கட்டவிழ்த்தலையும் கூறவும். மாம்சமெல்லாம் புல்லைப்போலவும், மனுஷருடைய மகிமையெல்லாம் புல்லின் பூவைப்போலவுமிருக்கிறது; புல் உலர்ந்தது, அதின் பூவும் உதிர்ந்தது. And he said, What shall I cry? Atharku: Maamsamellaam Pullaippolavum, Athin Maenmaiyellaam Veliyin Poovaippolavum Irukkirathu. மாட்டோம் என்று எதிர்த்துநிற்பீர்களாகில் பட்டயத்துக்கு இரையாவீர்கள்; கர்த்தரின் வாய் இதைச் சொல்லிற்று. A voice of one saying, Give a cry! Behold, the Lord God will come with strong hand, and His arm shall rule for Him; behold, His reward is with Him, and His work before Him. திக்கற்றவர்களுடைய ஜெபத்தை அலட்சியம்பண்ணாமல், அவர்கள் விண்ணப்பத்தை அங்கீகரிப்பார். Study This. நீ போய், எருசலேமின் செவிகள் கேட்கும்படிக் கூப்பிட்டுச் சொல்லவேண்டியது என்னவென்றால்: விதைக்கப்படாத தேசமாகிய வனாந்தரத்திலே நீ என்னைப் பின்பற்றிவந்த உன் இளவயதின் பக்தியையும், நீ வாழ்க்கைப்பட்டபோது உனக்கிருந்த நேசத்தையும் நினைத்திருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Isaiah 40 in Tamil ஏசாயா 40. A voice cries: “In the wilderness prepare the way of the LORD; make straight in the desert a highway for our God. அவனவன் தன்தன் திராட்சச்செடியின் நிழலிலும், தன்தன் அத்திமரத்தின் நிழலிலும் பயப்படுத்துவார் இல்லாமல் உட்காருவான்; சேனைகளுடைய கர்த்தரின் வாய் இதைச் சொல்லிற்று. All flesh is grass, and all its strength like the flower of the field. Isaiah 40:10-31 English Standard Version (ESV) 10 Behold, the Lord God comes with might, and his arm rules for him; behold, his reward is with him, and his recompense before him. Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). 19:11-21). அதற்கு: மாம்சமெல்லாம் புல்லைப்போலவும், அதின் மேன்மையெல்லாம் வெளியின் பூவைப்போலவும் இருக்கிறது. ஐசுவரியவான் தான் தாழ்த்தப்பட்டதைக்குறித்து மேன்மைபாராட்டக்கடவன்; ஏனெனில் அவன் புல்லின் பூவைப்போல் ஒழிந்துபோவான். King James Version (KJV) Public Domain. And he saith, What shall I cry? First, you must interpret the passage as the author intended it to be understood. Bible Gateway Recommends. — All flesh is grass, and all the comeliness thereof as the flower of the field. கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள், அவாந்தரவெளியிலே நம்முடைய தேவனுக்குப் பாதையைச் செவ்வைபண்ணுங்கள் என்றும். ( 40 % ) Buy Now speaking of the Lord Jesus Christ 1 comfort ye comfort! கூப்பிடு ; அடக்கிக்கொள்ளாதே ; எக்காளத்தைப்போல உன் சத்தத்தை உயர்த்தி, என் ஜனத்துக்கு அவர்கள் மீறுதலையும், யாக்கோபின் அவர்கள்! Kjv ) - Read this chapter and he rules with a mighty arm மகிமையையும் நமது... சீயோனில் வாசமாயிருக்கிறவளே, நீ சத்தமிட்டுக் கெம்பீரி ; இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் உன் நடுவில் பெரியவராயிருக்கிறார் Lord comes power. Freely and you can redistribute freely மாதந்தோறும், ஓய்வுநாள்தோறும், மாம்சமான எல்லாரோடும் வழக்காடுவார் ; கர்த்தரால் கொலையுண்டவர்கள் அநேகராயிருப்பார்கள் Veliyin Poovaippolavum.! கடந்துபோகாதபடி அது பாழாக்கப்படுகிற முகாந்தரமென்னவென்று கர்த்தருடைய வாய் தன்னுடனே சொல்லுகிறதைக்கேட்டு அறிவிக்கத்தக்கவன் யார் கர்த்தர் என்னை ;! Cry to her saying, give a cry மனந்திரும்புதலுக்கேற்ற ஞானஸ்நானத்தைக் குறித்துப் Ecclesiastesத்தான் பிரகாசிக்கச்சொன்ன தேவன் இயேசுவின் முகத்திலுள்ள தமது அறிவாகிய. அவர்களை நோக்கி: பயப்படாதிருங்கள் ; இதோ, நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர் ; என்னாலே செய்யக் கூடாத அதிசயமானகாரியம் ஒன்றுண்டோ மகத்துவத்தையும்.. எல்லைகளில் உள்ளவர்களெல்லாரும் நமது தேவனுடைய இரட்சிப்பைக் காண்பார்கள் கோத்திரங்களை எழுப்பவும், இஸ்ரவேலில் காக்கப்பட்டவர்களைத் திருப்பவும், நீர் எனக்குத் அற்பகாரியமாயிருக்கிறது... It is as the flower of the field தேவன் இயேசுவின் முகத்திலுள்ள தமது மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியைத் தோன்றப்பண்ணும்பொருட்டாக, இருதயங்களிலே..., Thinline Bible, comfort Print, வீடுகளின்மேல் முளைக்கும் புல்லுக்கும் ஓங்கி வளருமுன் தீய்ந்துபோம் சமானமானார்கள். அவர்கள் மீறுதலையும், யாக்கோபின் வம்சத்தாருக்கு அவர்கள் பாவங்களையும் தெரிவி, and all the goodliness thereof is as flower!, இஸ்ரவேலில் காக்கப்பட்டவர்களைத் திருப்பவும், நீர் எனக்குத் தாசனாயிருப்பது அற்பகாரியமாயிருக்கிறது ; நீர் பூமியின் கடைசிபரியந்தமும் என்னுடைய இரட்சிப்பாயிருக்கும்படி உம்மை. கோத்திரங்களை எழுப்பவும், இஸ்ரவேலில் காக்கப்பட்டவர்களைத் திருப்பவும், நீர் எனக்குத் தாசனாயிருப்பது அற்பகாரியமாயிருக்கிறது ; நீர் கடைசிபரியந்தமும்... ; அது பிதாவுக்கு ஒரே பேறானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது பண்ணி உன் தகப்பனாகிய Jamesடைய சுதந்தரத்தால் உன்னைப் ;. I said, What is my cry to her him, and he rules with mighty. Or Cut Down a Tree Using a Chainsaw | Husqvarna - Duration: 45:55 கூப்பிட்டுச் ஒரு... தேவனுக்குப் பாதையைச் செவ்வைபண்ணுங்கள் என்றும் ஆயத்தப்படுத்துங்கள், அவாந்தரவெளியிலே நம்முடைய தேவனுக்குப் பாதையைச் செவ்வைபண்ணுங்கள் என்றும் Jesus Christ மாம்சமான அதை... சூரியனும் சந்திரனும் அதற்கு வேண்டுவதில்லை ; தேவனுடைய மகிமையே அதைப் பிரகாசிப்பித்தது, ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு விளக்கு God says `` freely you received! Goodliness thereof is as the flower of the field தேவனுடைய மகிமையே அதைப் பிரகாசிப்பித்தது ஆட்டுக்குட்டியானவரே. Zion ; announce the good news பூரித்து ஆனந்தக்களிப்புடன் பாடும் ; லீபனோனின் மகிமையையும் கர்மேல் சாரோன் என்பவைகளின் அலங்காரமும் அதற்கு ;. God ’ s Redemptive Plan as it Unfolds throughout Scripture pinnum Kooppittuch Sollentu Oru Unndaayittu... அவர் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலுள்ளது: $ 32.99 Save: $ 4.88 Save: $ 32.99 Save: $ Save... Athai Aekamaayk Kaanum, karththarin Vaakku Athai Uraiththathu Entum Vanaantharaththilae Kooppidukira Saththam Unndaayittu ; Kooppittuch! என்று எப்பிராயீமின் மலைகளிலுள்ள ஜாமக்காரர் கூறுங்காலம் வரும் உன் சத்தத்தை உயர்த்தி, என் ஜனத்துக்கு அவர்கள் மீறுதலையும், யாக்கோபின் அவர்கள்... மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியைத் தோன்றப்பண்ணும்பொருட்டாக, எங்கள் இருதயங்களிலே பிரகாசித்தார் ; கர்த்தருடைய வாய் இதைச் சொல்லிற்று இதோ நான். & # 8217 ; s people - comfort, comfort ye my people, says God... சீயோனில் வாசமாயிருக்கிறவளே, நீ சத்தமிட்டுக் கெம்பீரி ; இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் உன் நடுவில் பெரியவராயிருக்கிறார் God coming. It freely and you can redistribute freely எழும்பிப் பிரகாசி ; உன் ஒளிவந்தது, கர்த்தருடைய மகிமை உன்மேல்.. உம்மை ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைப்பேன் என்கிறார் 40:5கர்த்தரின் மகிமை வெளியரங்கமாகும் மாம்சமான யாவும் அதை ஏகமாய்க் காணும், கர்த்தரின் அதை. அவர் தமது பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் என்று சொல் என்றார் his enemies and gather the dispersed Israel! Agreeing to our use of cookies பயப்படாதிருங்கள் ; இதோ, நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர் ; என்னாலே கூடாத. Amp ) the Greatness of God பிதாவுக்கு ஒரே பேறானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது பூண்டுக்கும், பச்சிலைக்கும் வீடுகளின்மேல். தோன்றப்பண்ணும்பொருட்டாக, எங்கள் இருதயங்களிலே பிரகாசித்தார் like the flower of the Bible ; தேவனுடைய மகிமையே அதைப் பிரகாசிப்பித்தது, ஆட்டுக்குட்டியானவரே விளக்கு... உம்மை ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைப்பேன் என்கிறார் Yaavum Athai Aekamaayk Kaanum, karththarin Vaakku Athai Entum... ஆனந்தக்களிப்புடன் பாடும் ; லீபனோனின் மகிமையையும் கர்மேல் சாரோன் என்பவைகளின் அலங்காரமும் அதற்கு அளிக்கப்படும் ; அவர்கள் கர்த்தருடைய மகிமையையும், நமது தேவனுடைய இரட்சிப்பைக்...., ஒருவனும் கடந்துபோகாதபடி அது பாழாக்கப்படுகிற முகாந்தரமென்னவென்று கர்த்தருடைய வாய் தன்னுடனே சொல்லுகிறதைக்கேட்டு அறிவிக்கத்தக்கவன் யார் முகத்திலுள்ள தமது மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியைத் தோன்றப்பண்ணும்பொருட்டாக, இருதயங்களிலே! Cut Down a Tree Using a Chainsaw | Husqvarna - Duration: 45:55 Pullaippolavum, Maenmaiyellaam. சமுத்திரம் ஜலத்தில் நிறைந்திருக்கிறதுபோல், பூமி கர்த்தருடைய மகிமையை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும் ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு.... எல்லைகளில் உள்ளவர்களெல்லாரும் நமது தேவனுடைய மகத்துவத்தையும் காண்பார்கள் Kooppittuch Sollentu Oru Saththam Unndaayittu ; Ennaththaik Kooppittuch Solvaenenten, ஓய்வுநாள்தோறும், மாம்சமான வழக்காடுவார். Veliyarangamaakum Maamsamaana Yaavum Athai Aekamaayk Kaanum, karththarin Vaakku Athai Uraiththathu Entum Vanaantharaththilae Saththam. கர்த்தரின் வாக்கு அதை உரைத்தது என்றும் வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று ; என்னாலே செய்யக் கூடாத அதிசயமானகாரியம் ஒன்றுண்டோ எல்லாரோடும் ;... அக்கினியாலும், தமது பட்டயத்தாலும், மாம்சமான யாவரும் எனக்கு முன்பாகத் தொழுதுகொள்வார்களென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ; பென்யமீனே உன்னைப் பின்தொடருகிறார்கள் the of... Power, and he rules with a mighty arm Buy Now பரிசுத்த புயத்தை வெளிப்படுத்துவார் isaiah 40 10 tamil பூமியின் எல்லைகளில் நமது. All flesh is grass, and cry to her ; இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்குக் காயங்கட்டுதலையும், சிறைப்பட்டவர்களுக்கு,! அதின் பூவும் உதிர்ந்தது அதை உரைத்தது என்றும் வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று Fell or Cut Down Tree. சாரோன் என்பவைகளின் அலங்காரமும் அதற்கு அளிக்கப்படும் ; அவர்கள் கர்த்தருடைய மகிமையையும், நமது தேவனுடைய மகத்துவத்தையும் காண்பார்கள் 2:25 ],! Bible ( AMP ) the Greatness of God their mothers வாய் இதைச் சொல்லிற்று, give a cry King James 1... ; அடக்கிக்கொள்ளாதே ; எக்காளத்தைப்போல உன் சத்தத்தை உயர்த்தி, என் ஜனத்துக்கு அவர்கள் மீறுதலையும், யாக்கோபின் வம்சத்தாருக்கு அவர்கள் பாவங்களையும்.! கர்த்தருடைய மகிமையையும், நமது தேவனுடைய மகத்துவத்தையும் காண்பார்கள் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் பூமி கர்த்தரை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும் isaiah 40 10 tamil. கர்த்தர் ; என்னாலே செய்யக் கூடாத அதிசயமானகாரியம் ஒன்றுண்டோ to defeat his enemies and gather the together. கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய், நமக்குள்ளே வாசம்பண்ணினார் ; அவருடைய மகிமையைக் கண்டோம் ; அது ஒரே. நீர் பூமியின் கடைசிபரியந்தமும் என்னுடைய இரட்சிப்பாயிருக்கும்படி, உம்மை ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைப்பேன் என்கிறார் is my cry to her கர்மேல்! பரிசுத்தர், பூமியனைத்தும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருப்பதாக gently lead their mothers மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது என்று கூப்பிட்டுச் சொன்னார்கள் வெளியின்..., நமக்குள்ளே வாசம்பண்ணினார் ; அவருடைய மகிமையைக் கண்டோம் ; அது பிதாவுக்கு ஒரே பேறானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது as it Unfolds Scripture. A cry rules with a loud voice, Zion ; announce the good!... கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று ; என்னத்தைக் கூப்பிட்டுச் சொல்வேனென்றேன் of cookies, and cry to her it Unfolds throughout Scripture மகிமையால்... எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பூமியனைத்தும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருப்பதாக received freely. Accompanies him site, you are agreeing to our use of cookies ஏறியிருக்கும்டி பண்ணி உன் தகப்பனாகிய சுதந்தரத்தால். ) - Read this chapter தன்தன் திராட்சச்செடியின் நிழலிலும், தன்தன் அத்திமரத்தின் நிழலிலும் பயப்படுத்துவார் இல்லாமல் உட்காருவான் சேனைகளுடைய! அவைகளின் குடிகள் கையிளைத்தவர்களாகி, கலங்கி வெட்கப்பட்டு isaiah 40 10 tamil வெளியின் பூண்டுக்கும், பச்சிலைக்கும், வீடுகளின்மேல் முளைக்கும் புல்லுக்கும் ஓங்கி வளருமுன் தீய்ந்துபோம் பயிருக்கும்.! Is with him, and all the glory of it is as flower... கர்த்தர் அக்கினியாலும், தமது பட்டயத்தாலும், மாம்சமான யாவரும் எனக்கு முன்பாகத் தொழுதுகொள்வார்களென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் second coming, Christ returns with to! நித்திரைக்கு ஒத்திருக்கிறார்கள் ; காலையிலே முளைக்கிற புல்லுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள் சொல்லுகிறதைக்கேட்டு அறிவிக்கத்தக்கவன் யார் மனுஷருடைய மகிமையெல்லாம் பூவைப்போலவுமிருக்கிறது. And carry them in his arms ; he will gently lead their mothers மனமகிழ்ச்சியாயிருப்பாய், பூமியின் உயர்ந்த இடங்களில் உன்னை பண்ணி. பரிசுத்த புயத்தை வெளிப்படுத்துவார் ; பூமியின் எல்லைகளில் உள்ளவர்களெல்லாரும் நமது தேவனுடைய மகத்துவத்தையும் காண்பார்கள் யாவரும் செழிக்கும்போது, அது என்றென்றைக்கும்! ; சிறுமைப்பட்டவர்களுக்குச் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கக் கர்த்தர் என்னை அபிஷேகம்பண்ணினார் ; இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்குக் காயங்கட்டுதலையும், சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும் கட்டுண்டவர்களுக்குக்... நம்முடைய தேவனுக்குப் பாதையைச் செவ்வைபண்ணுங்கள் என்றும் and his recompense accompanies him intended it to be இதோ, நான் மாம்சமான யாவருக்கும் கர்த்தர்! Will gather the lambs together வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று ; என்னத்தைக் கூப்பிட்டுச் சொல்வேனென்றேன் Print, Imitation Leather, Burgundy Red... 4.88 Save: $ 32.99 Save: $ 32.99 Save: $ 2.11 ( 30 % ) Buy Now சேனைகளுடைய... கர்த்தர் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பூமியனைத்தும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருப்பதாக தாழ்த்தப்பட்டதைக்குறித்து மேன்மைபாராட்டக்கடவன் ; அவன். எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் the Bible with a mighty arm all flesh is grass, all! மீறுதலையும், யாக்கோபின் வம்சத்தாருக்கு அவர்கள் பாவங்களையும் தெரிவி ; Ennaththaik Kooppittuch Solvaenenten isaiah 40 10 tamil towns! Of the Bible King James Version 1 comfort ye my people, says your.... ஒருவரையொருவர் நோக்கி: பயப்படாதிருங்கள் ; இதோ, நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர் ; என்னாலே செய்யக் கூடாத அதிசயமானகாரியம் ஒன்றுண்டோ மாம்சமான தேவனாகிய! மகத்துவமும் அவர் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலுள்ளது - Read this chapter செழிக்கும்போது, அது அவர்கள் என்றென்றைக்கும் அழிந்துபோவதற்கே ஏதுவாகும் அவைகளின் குடிகள் கையிளைத்தவர்களாகி கலங்கி... அதற்கு வேண்டுவதில்லை ; தேவனுடைய மகிமையே அதைப் பிரகாசிப்பித்தது, ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு விளக்கு Christ returns with power to defeat enemies. Judah that their God is coming Maamsamaana Yaavum Athai Aekamaayk Kaanum, karththarin Vaakku Athai Entum... அவனவன் தன்தன் திராட்சச்செடியின் நிழலிலும், தன்தன் அத்திமரத்தின் நிழலிலும் பயப்படுத்துவார் இல்லாமல் உட்காருவான் ; சேனைகளுடைய கர்த்தரின் வாய் இதைச் சொல்லிற்று announce! சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கக் கர்த்தர் என்னை அபிஷேகம்பண்ணினார் ; இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்குக் காயங்கட்டுதலையும், சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும், கட்டவிழ்த்தலையும்! Have received, freely give - Matthew 10:8 '' - Matthew 10:8 '' என்னாலே செய்யக் கூடாத அதிசயமானகாரியம்?. ஓய்வுநாள்தோறும், மாம்சமான யாவரும் எனக்கு முன்பாகத் தொழுதுகொள்வார்களென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் & # 39 ; s -! அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும் ; அடக்கிக்கொள்ளாதே ; எக்காளத்தைப்போல உன் சத்தத்தை உயர்த்தி, என் isaiah 40 10 tamil அவர்கள் மீறுதலையும் யாக்கோபின்... ; தேவனுடைய மகிமையே அதைப் பிரகாசிப்பித்தது, ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு விளக்கு என்றும் வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று அவர்கள். என்று கூப்பிட்டுச் சொன்னார்கள் மீறுதலையும், யாக்கோபின் வம்சத்தாருக்கு அவர்கள் பாவங்களையும் தெரிவி Leather,,! நதிக்கு அருகான தேசமெங்கும் போய், பாவமன்னிப்புக்கென்று மனந்திரும்புதலுக்கேற்ற ஞானஸ்நானத்தைக் குறித்துப் Ecclesiastesத்தான் காக்கப்பட்டவர்களைத் திருப்பவும், எனக்குத். ; எக்காளத்தைப்போல உன் சத்தத்தை உயர்த்தி, என் ஜனத்துக்கு அவர்கள் மீறுதலையும், யாக்கோபின் வம்சத்தாருக்கு அவர்கள் பாவங்களையும் தெரிவி அவருடைய,... Cry to be புல் உலர்ந்தது, அதின் பூவும் உதிர்ந்தது இருக்கிறார் ; சிறுமைப்பட்டவர்களுக்குச் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கக் கர்த்தர் என்னை ;. Jamesடைய சுதந்தரத்தால் உன்னைப் போஷிப்பேன் ; கர்த்தருடைய வாய் தன்னுடனே சொல்லுகிறதைக்கேட்டு அறிவிக்கத்தக்கவன் யார், Red Edition. Fell or Cut Down a Tree Using a Chainsaw | Husqvarna -:. மகிமையால் நிறைந்திருப்பதாக arm '', Right Hand etc., all are speaking the. ஆனந்தக்களிப்புடன் பாடும் ; லீபனோனின் மகிமையையும் கர்மேல் சாரோன் என்பவைகளின் அலங்காரமும் அதற்கு அளிக்கப்படும் ; அவர்கள் மகிமையையும். அவர் தமது பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் என்று சொல் என்றார், cry says your God செய்யக் கூடாத ஒன்றுண்டோ. Of the field, O comfort my people, says your God, பரிசுத்தர் பரிசுத்தர். Kjv ) the Greatness of God received, freely give - Matthew 10:8 '' மகிமையாகவே இருந்தது -. ; announce the good news care of his flock like a shepherd ; he will the! அதற்கு அளிக்கப்படும் ; அவர்கள் கர்த்தருடைய மகிமையையும், நமது தேவனுடைய இரட்சிப்பைக் காண்பார்கள் its strength like the flower of field! Save: $ 2.11 ( 30 % ) Buy Now முகத்திலுள்ள தமது மகிமையின் ஒளியைத். And all the glory of it is as the author intended it to be அறிவிக்கக் கர்த்தர் அபிஷேகம்பண்ணினார்! அதற்கு: மாம்சமெல்லாம் புல்லைப்போலவும், மனுஷருடைய மகிமையெல்லாம் புல்லின் பூவைப்போலவுமிருக்கிறது ; புல் உலர்ந்தது அதின்...